Udelením tohto súhlasu so spracovaním osobných údajov poskytujete súhlas k tomu, aby prevádzkovateľ webu, spoločnosť SEDYA s.r.o., sídlom Einsteinova 9, 851 01 Bratislava /ďalej len Spoločnosť/ spracovávala vaše osobné údaje podľa ďalej uvedených podmienok.

Rozsah spracovanie vašich osobných údajov
Spoločnosť SEDYA bude vaše osobné údaje spracovávať v rozsahu, v akom ste ich poskytli v súvislosti s prihlásením odberu e-mailových newsletterov, so žiadosťou o spätné kontaktovanie alebo z dôvodu uvazretia zmluvy. Spoločnosť bude spracovávať váš e-mail, krstné meno, priezvisko a telefónne číslo

Účel spracovania vašich osobných údajov
Spoločnosť bude vaše osobné údaje spracovávať za účelom zasielania newsletterov a spätného kontaktovania.

Právny základ spracovanie osobných údajov
Právnym základom spracovanie je váš súhlas a skutočnosť, že vaše osobné údaje sú potrebné pre naplnenie účelu marketingových aktivít. Osobné údaje sú spracované v súlade s Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov – Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 – (ďalej ako „GDPR“).

Doba, po ktorej budú vaše osobné údaje spracovávané
Spoločnosť bude vaše osobné údaje spracovávať, kým súhlas neodvoláte.

Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov
Tento váš dobrovoľne udelený súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek bezplatne (!!) odvolať, a to prostredníctvom odhlasovacieho odkazu, súčasťou každého newsletter alebo odoslaním požiadavky na email: sedya@sedya.sk . Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním.

Osoby s prístupom k vašim osobným údajom
K vašim osobným údajom budú mať prístup pracovníci spoločnosti, ktorí poskytujú vhodné záruky a ktorých spracovanie spĺňa všetky požiadavky GDPR, a ktorí budú dostatočne chrániť vaše práva a vaše osobné údaje. Týmito osobami sú technickí a marketingoví špecialisti. Tieto osoby budú mať prístup k týmto údajom len po dobu nevyhnutne nutnú a v nevyhnutne potrebnom rozsahu, ak to bude potrebné pre poskytnutie služby a splnenie zákonných požiadaviek.

Za účelom technickej podpory môžu byť osobné údaje sprístupnené nasledujúcim poskytovateľom služieb: Spoločnosť NETROPOLIS s.r.o, so sídlom Cintorínska 45, 911 01 Trenčín. Poskytovateľ služby Mail Chimp – spoločnosť The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp, so sídlom 512 Means St., Suite 404, Atlanta, Georgia, USA. V oblasti bezpečnosti spracúvaných osobných údajov spoločnosť The Rocket Science Group pristúpila k zásadám Safe Harbor.

Kontaktné údaje správcu
Spoločnosť môžete kontaktovať na email: sedya@sedya.sk . Spoločnosť je oprávnená požadovať preukázanie vašej totožnosti s cieľom zamedziť neoprávnenému prístupu k vašim osobným údajom. Vaše práva súvisiace s ochranou vašich osobných údajov

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas, opraviť či doplniť osobné údaje, požadovať obmedzenie spracovanie, namietať alebo sťažnosť proti spracovaniu osobných údajov, požadovať prenesenie údajov, prístupu k svojim osobným údajom, byť informovaný o porušení bezpečnosti osobných údajov, vymazania a ďalšie práva stanovené v GDPR.

Právo namietať
Máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov. Námietku je nutné podať spoločnosti Sedya. V prípade, že vznesiete námietku proti spracovanie zamerané na e-mailového marketingu, spoločnosť osobné údaje v tomto rozsahu ďalej spracovávať nebude, ak nepreukáže závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami alebo právami a slobodami alebo pre určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov. Bližšie informácie o tomto práve obsahuje najmä čl. 21 GDPR.

Právo podať sťažnosť u dozorného úradu
Kedykoľvek môžete podať sťažnosť týkajúcu sa spracovania Vašich osobných údajov alebo neplnenie povinností správcu plynúcich z GDPR k dozornému úradu. Dozorným úradom je v SR Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, dataprotection.gov.sk

Povinnosť poskytnúť osobné údaje. Následky neposkytnutie osobných údajov
Vaše osobné údaje poskytujete celkom dobrovoľne. Nemáte žiadnu povinnosť je poskytnúť. V prípade, že vaše osobné údaje neposkytnete, nehrozia vám žiadne sankcie

loaderČakajte...

Prihlásiť sa na odber noviniek

Nebudeme Vás otravovať zbytočnými informáciami. Dostanete vždy len najnovšie akcie.